Detektor chrbtice-Spinal mouse

Detektor chrbtice SM

Základ diagnostiky pri vyšetrení chrbtice tvorí vždy podrobné klinické ortopedické a rehabilitačné vyšetrenie. Chrbticu sledujeme pohľadom a v našom centre využívame aj možnosti stanovenia svalových asymetrií skoliometrom. Až donedávna však chýbala lekárovi aktuálna a rýchla neinvazívna objektivizácia tohto klinického vyšetrenia. V súvislosti s prípustnými dávkami ožiarenia sa totiž RTG vyšetrenie nemôže paušálne použiť vo všetkých prípadoch.

Systém Pilates Medical ponúka novinku – detektor chrbtice. Týmto prenosným zariadením lekár dokáže behom krátkej doby zosnímať reliéf detskej i dospelej chrbtice a získať dôležité údaje pre diagnostiku a liečbu. Samotné vyšetrenie je bezbolestné a možno ho opakovať v ľubovoľných intervaloch. Prístroj pracuje na princípe bezdrôtového prenosu dát, získaného zosnímaním antropometrických bodov tela polohovými senzormi v miniatúrnom prenosnom prístroji. Údaje sú následne spracované pomocou špeciálneho softwéru na bežnom počítači. Chrbtica sa najprv vyšetrí v základnom stoji a získa sa jej presný obraz zboku. Následne sa zosníma predklon a záklon. V druhom meraní sa postup opakuje s tým rozdielom, že sa vyšetruje chrbtica najprv zozadu a potom v úklonoch na obe strany. Lekár tak získa kompletný vizuálny obraz a grafický záznam chrbtice v zmysle statiky a dynamiky osového orgánu. Numerické analýzy nameranýchvýsledkov informujú o odchýlkach od referenčných hodnôt a vypočítajú jednotlivé parametre segmentov celej hrudnej a driekovej chrbtice. K dispozícii sú aj ďalšie potrebné informácie. Jednoduchá archivácia, možnosť porovnania záznamov a tlačové výstupy sú veľkou výhodou práve v kontexte modernej zdravotnej dokumentácie.

Záver lekárskeho vyšetrenia tvorí stanovenie diagnózy a zrozumiteľná interpretácia nameraných údajov pre pacienta. Keďže detektor chrbtice disponuje aj možnosťou ukazovať výsledky vyšetrenia v trojrozmernej grafike, pacient alebo príbuzní sú schopní veľmi rýchlo pochopiť všetky súvislosti týkajúcie sa zdravotného stavu a terapeutického plánu. Na základe návrhu lekára sa následne môžu rozhodnúť pre niektorý z rehabilitačných programov v systéme Pilates Medical. Kontrolné meranie detektorom chrbtice v zvolených časových intervaloch veľmi dobre dokumentuje zmeny v držaní tela a pohyblivosti chrbtice. Namerané hodnoty dokumentujú kvalitu rehabilitačných cvičení a vizuálne potvrdené pozitívne zmeny sú pre klienta odmenou za individuálne úsilie.

Detektor chrbtice znamená rýchlu a aktuálnu objektivizáciu klinického vyšetrenia, názornú vizualizáciu a konkrétnu možnosť vyhodnotenia efektu rehabilitačných programov. V systéme Pilates Medical tvorí dôležitú súčasť komplexného vyšetrenia, na základe ktorého sa dá zahájiť úspešný individuálny rehabilitačný program.